Projekt "Individuálně, ale společně a jinak"

Logo projektu

Individuálně, ale společně a jinak

Naše škola se zapojila do projektu podpořeného z OPVVV „Individuálně, ale společně a jinak“, jehož autorem a realizátorem je Vzdělávací centrum Turnov,o.p.s., reg. Č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000174.Více informací o projektu najdete na adrese www.vctu.cz/inkluze.

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, které podporuje vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Od 1. září 2016 začal na naší škole působit speciální pedagog Mgr. Kateřina Švitorková a od listopadu 2016 psycholog Zuzana Müllerová, nachází se zde školské poradenské pracoviště. 

Oba odborníci pomáhají dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se začleněním do vyučování a kolektivu dětí. Individuálně s nimi pracují i po vyučování. Pomáhají jim s přípravou a poskytují odborné konzultace. Projekt pomáhá nejen žákům, ale také jejich rodičům a učitelům, kteří se mohou na odborníky obracet přímo ve škole a bezplatně využívat jejich pomoc.

Projekt MŠMT bude probíhat až do konce června 2018.

Logo_2