Návrat žáků do škol - informace

Informace související s návratem žáků do škol od 12. 4. 2021

V návaznosti na článek z úvodní strany zveřejňujeme celkem devět dokumentů vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dokumenty se týkají opatření sovisejících s postupný, návratem žáků do škol.

Přílohy:

Zápis do 1. ročníku 2021

K zápisu žáků do 1. ročníku, který proběhne na naší škole dne 21. dubna 2021 zveřejňujeme následující:

Informace k distanční výuce od 9. 11. 2020

Výuka od 09.11.2020

Od 09. 11. 2020 dojde ke změnám v rozvrzích on-line výuky ve 4. až 9. ročníku.

Rozvrhy jsou koncipovány na delší období (po dobu trvání nouzového stavu, kdy je zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole). Zahrnují předměty celého vzdělávacího spektra. Jsou uveřejněny na webových stránkách školy v sekci Online výuka.

  • 1. - 3. ročník se řídí stávajícím rozvrhem, který stanovily paní učitelky. Zde změny nenastávají.
  • 4. - 9. ročník má rozvrhy upravené, aby rozsah on-line výuky byl 13 – 18 hodin týdně. Jsou v něm obsaženy i předměty výchovného charakteru. Začátky on-line výuky jsou dány rozvrhem hodin na daný den.

Hlavní předměty (při časové dotaci 4 a více hodin/týden) minimálně 2h on line výuky/týden.

Ostatní předměty (při časové dotaci 1-2hodiny/týden) on line výuka 1h/ týden.

Učitelé mohou žákům (např. v 9. ročníku) nabídnout konzultační hodiny nad rámec těchto základních rozvrhů.

Děti pracují podle zadání učitelů i off-line.  Distanční výuka je povinná (jak on-line, tak off-line). Bude hodnocena. Je potřebné, aby si žáci sami do rozvrhů doplnili hodiny, v nichž budou pracovat na zadaných úkolech a nenechávali je na pozdější dobu. Úkoly se budou hromadit, je potřebné mít v práci systém.

Nemá-li žák připojení, nebo nemá-li možnost se on-line připojit, může si vyzvednout pracovní listy, samostatnou práci, cvičení a další studijní materiály ve škole, kde jsou pro něho připravené v euroobalech označené jeho jménem a které mu předá pověřený pracovník školy konající ten den službu. Předání vytištěných pracovních listů a odevzdávání úkolů, pracovních listů bude probíhat vždy:

  • v pondělí    8:00 – 12:00h             13:00 – 14:00h
  • ve středu    8:00 – 12:00h             13:00 – 14:00h

Pokud se žák nebude účastnit distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci pololetí.

Žáci si zaslouží pochvalu za aktivní přístup k on-line výuce v uplynulých týdnech a za aktivní práci na pracovních listech, při samostudiu.

Rodičům děkujeme za jejich podporu.

Přejeme hodně štěstí všem v této nelehké době.

 

Příloha: Nařízení ředitele školy k distanční výuce

 

Dokumenty k inkluzi

Na tomto místě zveřejňujeme dokumenty týkající se inkluze na naší škole

Plán inkluzivního vzdělávání

Program poradenských služeb

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání ve škole