Projekt "Úspěch pro každého"

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Úspěch pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004635

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Rozpočet projektu celkem:  1 077 934,- Kč

ZVOLENÉ ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

Personální podpora

Aktivita II/1.1 Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Aktivita II/2.2.Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblastech Matematická gramotnost v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Aktivita II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin  - v oblasti Cizí jazyky 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.


Projekt by měl podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Žákům ohroženým školním neúspěchem a realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Čtenářský klub podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Klub zábavné logiky a deskových her přispěje k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Do projektu je zapojeno 12 pedagogů školy.