Projekt "Úspěch pro každého II."

Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Název projektu: „Úspěch pro každého II“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010914

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Rozpočet projektu celkem:  1 483 979,- Kč

Zvolené šablony klíčových aktivit:

Personální podpora

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin  - v oblasti Cizí jazyky 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  - klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.II/20 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

V. Aktivity pro školní družinu

Aktivity rozvíjející ICT v ŠD

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře vzdělávání.

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD - čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.V/12 Projektový den v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu skupinu účastníků.

2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.

Projekt navazuje na projekt Úspěch pro každého, jeho cílem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. K realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Čtenářský klub podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Klub zábavné logiky a deskových her přispěje k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků, klub komunikace v anglickém jazyce podpoří rozvoj jazykových dovedností žáků. Projektové dny ve škole a mimo školu vedou děti ke spolupráci při zpracovávání úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle projektu. Rozvoj dovedností v oblasti ICT podpoří využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií s využitím ICT mobilních zařízení.

Do projektu je zapojeno 20 pedagogů školy.